Maya Dükkan Üyelik Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. İşbu Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) Gürsel Mah. Erzincan Sok. No: 36/B Kağıthane/İstanbul adresinde mukim MAYA KİTAP TAHİR MALKOÇ (“MAYA DÜKKAN”)  ile Maya Dükkan Kullanıcısı (“KULLANICI”) arasında akdedilmiştir. Sözleşmede MAYA DÜKKAN ve KULLANICI tek başına “TARAF” birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

1.2. İşbu sözleşme, KULLANICI’nın www.mayadukkan.com sitesinde (“WEB SİTESİ”) işbu SÖZLEŞME’yi okuduğunu ve kabul ettiğini belirten kısmı elektronik olarak işaretlemesi ile kurulmuştur.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcının MAYA DÜKKAN’a ödeyeceği lisans bedeli karşılığında yararlanmak istediği kitap, dergi, e-kitap, e-dergi, elektronik çizgi roman ve diğer ürünler için www.mayadukkan.com sitesini kullanmasına ilişkin tarafların hak ve borçlarının düzenlenmesidir.

2.2 İşbu SÖZLEŞME, MAYA DÜKKAN tarafından muhafaza edilecek olup, Kullanıcı tarafından her zaman WEB SİTESİ’nden veya Üyelik Sözleşmesi linkinden ulaşılabilir olacaktır. MAYA DÜKKAN, SÖZLEŞME’nin kurulmasını takiben SÖZLEŞME hüküm ve koşullarını elektronik posta yoluyla KULLANICI’ya iletilecektir.

3. KULLANICININ HAK VE BORÇLARI

3.1. KULLANICI’nın MAYA DÜKKAN’dan edinmiş olduğu içerik, görüntü ve diğer ürünlerin tamamı KULLANICI’nın şahsi kullanımı içindir. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri herhangi bir ticari amaçla kullanamaz, bu içeriklerin kullanımından herhangi bir suretle gelir veya kazanç elde edemez.

3.2. KULLANICI’ya işbu SÖZLEŞME çerçevesinde verilen haklar KULLANICI’nın şahsına aittir. KULLANICI SÖZLEŞME’den doğan haklarını MAYA DÜKKAN’ın yazılı izni olmaksızın münferiden yahut bir bütün olarak üçüncü bir kişiye devredemez, kiralayamaz veya sair suretle üçüncü kişinin kullanımına sunamaz.

3.3. KULLANICI, MAYA DÜKKAN’ı hukuka uygun şekilde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın MAYA DÜKKAN’ı kullanarak veya MAYA DÜKKAN vasıtasıyla hukuki, adli veya cezai sorumluluğunu gerektiren bir işlem yapması veya üçüncü kişilerin böyle bir fiili yapmasına herhangi bir suretle yardımcı olması halinde MAYA DÜKKAN işbu sözleşmeyi derhal ve tüm hakları saklı olmak üzere feshedebilir.

3.4. KULLANICI işbu sözleşme ile kendisine yalnızca basit ve münhasır olmayan bir kullanım lisansı tanındığını ve başkaca hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahipliği bahşedilmediğini kabul ve beyan eder. KULLANICI’ya tanınan basit ve münhasır olmayan kullanma lisansı KULLANICI’ya yalnızca işbu SÖZLEŞME’de ve WEB SİTESİ’nde yer verilen diğer metinlerde belirtilen ölçüde kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürünlere erişme, bu ürünleri görüntüleme ve kullanma hakkı verir. Söz konusu kullanım hakkı, ürünün okunması veya görsel olarak incelenmesiyle, sesli yayınlarda ise ayrıca dinlenmesiyle sınırlıdır.

3.5. KULLANICI, WEB SİTESİ’nde yer alan kitap, e-kitap, e-dergi ve/veya elektronik çizgi roman ve diğer ürün ve içeriklerin fikri ve sinai mülkiyet haklarının Eser Sahipleri, Eser Sahiplerinin hak tanıdığı üçüncü kişiler, yayınevleri, MAYA DÜKKAN, MAYA DÜKKAN’ın içerik ve ortam sağlayıcılarının (“HAK SAHİBİ”) aralarında bulunduğu üçüncü kişilere ait olduğunu bildiğini kabul eder ve MAYA DÜKKAN içeriklerini bu çerçevede kullanmayı taahhüt eder.

3.6. KULLANICI, MAYA DÜKKAN’dan edindiği içerikleri işbu SÖZLEŞME’de öngörülen haklar ve borçlar çerçevesinde, içerik üzerindeki HAK SAHİBİ’nin izin verdiği sayı ve türde cihaza indirebilir ve/veya bu sayı ve türde cihazlarda içerikleri kullanabilir.

3.7. KULLANICI, MAYA DÜKKAN vasıtasıyla edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri hiçbir suretle, doğrudan veya dolaylı olarak başka kişilerin kullanımına sunamaz. KULLANICI, MAYA DÜKKAN’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünleri kamuya açık alanlarda yayınlayamaz, izletemez, dinletemez veya okuyamaz.

3.8. KULLANICI’nın MAYA DÜKKAN’dan edindiği içerik, görüntü ve diğer ürünlerin fikri hakları üzerinde tasarruf etme hakkı HAK SAHİPLERİ’ne aittir, söz konusu içerikler yalnızca görsel olarak KULLANICI’nın bilgisine sunulmaktadır. Kullanıcı söz konusu içerik, görüntü ve diğer ürünleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz, değiştiremez, herhangi bir suretle yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, eser üzerindeki HAK SAHİPLERİ’nin telif haklarını belirten işaret ve markaları kaldıramaz veya gizleyemez, türev veya işleme eserler yaratamaz, uyarlayamaz, çeviremez, içerikler üzerinde ters mühendislik yapamaz veya sair şekilde Eser Sahibinin ve/veya Eserin Yayıncısının haklarını ihlal edemez veya bu fiillerin üçüncü bir kişi tarafından yapılmasına yardımcı olamaz.

3.9. WEB SİTESİ’nin kullanımı için gerekli bilgisayar ve iletişim donanımları ile sair teknik yeterliliklerin temin edilmesi KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI’nın donanım uyuşmazlığı problemi yaşaması veya WEB SİTESİ için gerekli teknik özelliklerin KULLANICI tarafından temin edilmemiş olması sebebiyle ortaya çıkan zararlar sebebiyle MAYA DÜKKAN’ın sorumluluğuna başvurulamaz. KULLANICI’nın bu tür fiillerinden dolayı üçüncü kişiler nezdinde doğan zararların tazmini sorumluluğu münhasıran KULLANICI’ya aittir ve açılabilecek her türlü hukuki, adli, cezai dava ve takiplerden yalnızca KULLANICI sorumlu olacaktır.

3.10. KULLANICI, üçüncü kişilerin WEB SİTESİ ve/veya diğer MAYA DÜKKAN hizmetlerine erişimine herhangi bir surette engel olmayacağını, MAYA DÜKKAN’ı üçüncü kişilerin bilgisayarlarına, donanımlarına veya ağlarına zarar verecek şekilde kullanmayacağını kabul eder. KULLANICI, MAYA DÜKKAN’ın veya onun içerik veya ortam tedarikçilerinin hizmetlerine, sitelerine, yazılımlarına, verilerine erişim engelleyecek veya sair surette zarar verecek herhangi bir işlem yapamaz. KULLANICI işbu maddeye aykırı davranışları sebebiyle MAYA DÜKKAN veya üçüncü kişiler nezdinde doğan zararları karşılamayı taahhüt eder.

4. MAYA DÜKKAN’IN HAK VE BORÇLARI

4.1. MAYA DÜKKAN her zaman tek taraflı ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın WEB SİTESİ’nde yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde değişiklikler yapabilir, bunları WEB SİTESİ’nden tamamen kaldırabilir, özelliklerini ve platformlarını değiştirebilir. KULLANICI, WEB SİTESİ’nde yer alan içerik, görüntü ve ürünler üzerinde yapılan değişiklikler sebebiyle MAYA DÜKKAN’ın sorumluluğuna başvuramaz.

4.2. MAYA DÜKKAN, bu sözleşmenin öngördüğü hallerde veya teknik zorunluluklardan dolayı her zaman tek taraflı olarak ve herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın KULLANICI’nın WEB SİTESİ’ne erişimini devamlı veya geçici olarak durdurabilir veya sınırlayabilir. Bu durumdan dolayı KULLANICI MAYA DÜKKAN’ın sorumluluğuna başvuramaz. MAYA DÜKKAN uzun zamandır kullanılmadığını tespit ettiği hesapları herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak kapatabilir. MAYA DÜKKAN’ın KULLANICI’nın hesabını işbu SÖZLEŞME’ye aykırı şekilde kullanıldığını tespit etmesi halinde işbu SÖZLEŞME’yi feshederek, KULLANICI’nın hesabına erişimini sınırlama veya tamamen engelleme hakkı saklıdır.

4.3. WEB SİTESİ’nde yer alan reklam ve sair tanıtımlar üzerinde tasarruf etme hakkı münhasıran MAYA DÜKKAN’a ve MAYA DÜKKAN’ın yetki verdiği kuruluşlara aittir.

4.4. MAYA DÜKKAN herhangi bir bildirimde bulunmak zorunda olmaksızın ve tek taraflı olarak KULLANICI tarafından kullanım hakkı ücretsiz olarak elde edilmiş WEB SİTESİ erişimini sonradan ücretli hale getirebilir. Bu durumda Kullanıcının WEB SİTESİ’ni kullanmaya devam etmesi kullanım hakkı bedelini ödemesine bağlı olacaktır.

4.5. İşbu SÖZLEŞME’nin akdedilmesi, ifası veya KULLANICI’nın WEB SİTESİ’ni kullanımı sırasında KULLANICI’nın MAYA DÜKKAN tarafından edinilen kişisel verileri işbu SÖZLEŞME’nin 6. Maddesi, MAYA DÜKKAN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI ve MAYA DÜKKAN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ve 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU çerçevesinde MAYA DÜKKAN tarafından korunacaktır.

5. SORUMLULUK

5.1. MAYA DÜKKAN, WEB SİTESİ’nin kullanılması sırasında ve kullananın WEB SİTESİ içerik ve ürünlerinden yararlanması sırasında ortaya çıkabilecek sorun ve zararlardan sorumlu değildir.

5.2. MAYA DÜKKAN, WEB SİTESİ’nin kesintisiz olarak hizmet vereceğini, hatasız olduğunu/olacağını, belirli seviyede bir performans göstereceğini, web sitesinin kullanılmasıyla belli sonuçların elde edileceğini veya KULLANICI’nın kullanım amacına uygun olacağını garanti etmemektedir. MAYA DÜKKAN, www.mayadukkan.com’da yer alan herhangi bir içerik veya bilginin bilimsel doğruluğunu garanti etmemektedir.

5.3. WEB SİTESİ içerikleri sebebiyle veya bunların kullanımı sırasında KULLANICI ve/veya KULLANICI’nın kullandığı cihaz ve/veya donanım ve/veya uygulamalardan kaynaklı olarak KULLANICI’nın bilgisayarlarında, yazılım, donanım ve ağlarında ortaya çıkabilecek hasarlardan, veri kayıplarından ve sair zararlardan MAYA DÜKKAN sorumlu değildir. Kullanıcı bu maddede belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmiş olmasından kaynaklı zararlarının tazmini için MAYA DÜKKAN’ın sorumluluğuna başvuramaz.

5.4. WEB SİTESİ’nin veya içerdiği içerik, görüntü ve ürünlerin KULLANICI tarafından kullanılmasından kaynaklı HAK SAHİPLERİ’nin telif ve mülkiyet haklarının ihlal edilmesinden ve bu ihlallerden doğan zararlardan MAYA DÜKKAN sorumlu değildir.

5.5. MAYA DÜKKAN; ürün, fiyat ve özellik güncellemeleri sırasında meydana gelen teknik nedenlere dayalı hatalardan sorumlu değildir. MAYA DÜKKAN, versiyon güncellemeleri sebebiyle KULLANICI nezdinde ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.

5.6. WEB SİTESİ’nin KULLANICI tarafından hukuka aykırı şekilde veya hukuka aykırı herhangi bir amaçla kullanılması ve bu sebeple üçüncü kişiler veya kamu nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan, dolaylı veya yansıma zararlardan MAYA DÜKKAN sorumlu değildir.

5.7. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’nın sorumluluğunda olduğu belirlenen hususlardan dolayı MAYA DÜKKAN’ın herhangi bir suretle zarar tazmin etmesi, davaya taraf olması veya sair suretle zarara uğraması halinde KULLANICI, MAYA DÜKKAN’nın zararlarını tazmin edecektir.

5.8. WEB SİTESİ’nde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MAYA DÜKKAN hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. MAYA DÜKKAN üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9. İşbu SÖZLEŞME’ye göre KİDEGA’nın sorumluluğunun sınırlandığı hususlar da dâhil olmak üzere MAYA DÜKKAN’ın WEB SİTESİ’ne ilişkin olarak sorumlu tutulduğu durumlarda MAYA DÜKKAN’ın üçüncü kişilere ve KULLANICI’ya olan sorumluluğu KULLANICI tarafından MAYA DÜKKAN’a ödenen lisans bedeli ile sınırlıdır.

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6.1. Kullanıcı, Maya Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı ve Maya Dükkan Gizlilik Sözleşmesi’ni okuduğunu ve belirtilen kapsam ve koşullarda kişisel verilerinin işlenme sürecine dair hak ve koşullar hakkında bilgilendirildiğini ve bunları kabul ettiğini beyan eder.

6.2. Maya Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Maya Dükkan Gizlilik Sözleşmesi işbu SÖZLEŞME’nin bir parçası sayılır. KULLANICI, Maya Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Maya Dükkan Gizlilik Sözleşmesi’ne www.mayadukkan.com üzerinden ulaşabilir ve burada sayılan haklardan yararlanabilir. MAYA DÜKKAN, Maya Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Maya Dükkan Gizlilik Sözleşmesi’nde, KULLANICI’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan hakları saklı kalmak kaydı ile dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

7.1. MAYA DÜKKAN’ın Maya Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Maya Dükkan Gizlilik Sözleşmesi’nde tek taraflı olarak değişiklik yapması mümkündür. Söz konusu değişiklikler ile ilgili KULLANICI’ya WEB SİTESİ’nde bilgilendirme yapılacak ayrıca MAYA DÜKKAN tarafından bilgilendirme gönderilecektir. Maya Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Maya Dükkan Gizlilik Sözleşmesi’nde yapılan değişiklikler KULLANICI’ya değişiklikler hakkında gerekli yasal bilgilendirme yapılıp KULLANICI söz konusu değişikliklere elektronik ortamda onay verdikten sonra hüküm doğuracaktır. MAYA DÜKKAN, söz konusu değişikliklere KULLANICI tarafından itiraz edilmesi halinde KULLANICI’nın WEB SİTESİ’ne erişimini tamamen veya kısmen engelleyebilir veya sınırlandırabilir yahut sözleşmeyi feshedebilir.

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

8.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından sözleşmeye elektronik olarak onay verildiği anda belirsiz süreli bir sözleşme olarak kurulmuştur.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

9.1. İşbu Sözleşme Taraflarca herhangi bir sebep gösterilmek zorunda olmaksızın ve tazminat sorumluluğu doğmaksızın 15 (on beş) gün önceden yapılacak bir bildirimle her zaman feshedilebilir. KULLANICI, WEB SİTESİ’nde (www.mayadukkan.com) yer alan talimatları izleyerek SÖZLEŞME’yi feshedebilir. MAYA DÜKKAN işbu SÖZLEŞME’yi KULLANICI’ya elektronik posta yolu ile bilgilendirme yapmak suretiyle feshedebilir.”. TARAFLAR’ın, SÖZLEŞME’nin sona ermesinden önce doğan hakları saklıdır.

9.2. KULLANICI’nın WEB SİTESİ’ni hukuka aykırı şekilde ve/veya hukuka aykırı amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde MAYA DÜKKAN’ın, KULLANICI’nın hesabına erişimini derhal engelleme veya sınırlandırma ve işbu SÖZLEŞME’yi feshetme ve KULLANICI’ya işbu SÖZLEŞME ile tanınan lisans hakkını önceden haber vermeksizin iptal etme ve varsa zararlarının tazminini Kullanıcıdan talep etme hakkı saklıdır. Sözleşme’nin bu sebeple veya başka bir haklı nedenle feshedilmesi halinde TARAFLAR’ın tazminat talep etme hakları saklıdır.

9.3. Doğal afet, savaş, deprem, sel, yangın, grev, altyapı ve internet arızaları ve çalışmaları, elektrik kesintisi gibi mücbir sebep hallerinde tarafların edimlerini ifa edememesi yahut geç veya eksik ifa etmesi hallerinde tazminat talebinde bulunulamaz ve bu haller makul bir süreyi geçmedikçe işbu SÖZLEŞME’nin 9.1. maddesi kapsamında bir haklı sebep sayılmaz.

9.4. KULLANICI işbu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine MAYA DÜKKAN tarafından talep edilmesi halinde WEB SİTESİ vasıtası ile elde ettiği her türlü içerik görüntü ve sair ürünü imha etmeyi ve kullandığı tüm cihazlardan ve depolama aygıtlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. ÜYELİK BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME

10.1 KULLANICI, beyan ettiği iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması veya iletişim bilgilerinde herhangi bir güncelleme halinde WEB SİTESİ’nden kullanıcı hesabına erişerek ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebilir.

11. GİZLİLİK

11.1. KULLANICI’nın işbu SÖZLEŞME’nin akdedilmesi veya ifası sırasında WEB SİTESİ’nin kullanım amaçları dahilinde veya dışında olan herhangi bir HAK SAHİBİ’ne ilişkin gizli bir bilgiyi edinmesi halinde bu gizli bilgiyi hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmamayı ve ifşa etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. EHLİYET

Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu SÖZLEŞME’nin TARAF’ı olamaz.

13. TARAFLAR, MAYA DÜKKAN ve WEB SİTESİ’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

14. DEVİR ve BORCUN ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN İFASI

14.1. KULLANICI işbu SÖZLEŞME’den doğan haklarını üçüncü bir kişiye devredemez.

14.2. MAYA DÜKKAN tercihine göre, bu SÖZLEŞME’den doğan borçlarının üçüncü kişilerce yerine getirilmesini sağlayabilir.

15.GEÇERLİLİK

15.1. İşbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerine halel getirmeyecek ve SÖZLEŞME, kalan hükümleriyle yürürlükte kalacaktır.

15.2. İşbu SÖZLEŞME’de açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere, TARAFLAR’dan birinin veya her ikisinin işbu SÖZLEŞME’den doğan bir hakkını kullanmaması veya ertelemesi yahut karşı tarafın SÖZLEŞME’yi ihlal etmesine göz yumması veya bir hükmünü değişik şekilde uygulaması, TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’den doğan haklarından feragat ettiği veya talepte bulunamayacağı, bu hükmün kaldırıldığı veya değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

MAYA KİTAP TAHİR MALKOÇ